Telefon SSM-Bucuresti.ro

Legea 240 din 2004 – Protectia muncii

Legea 240 din 2004 – Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza raporturile juridice dintre producatori si persoanele vatamate ori prejudiciate de produsele cu defecte puse in circulatie, raspunderea civila pentru pagubele generate de aceste produse, precum si dreptul la actiune pentru repararea pagubelor.
Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) producator:
1. fabricantul produsului finit al unei materii prime sau parti componente ale produsului;
2. orice persoana care se prezinta ca producator, prin faptul ca isi inscrie pe produs numele, marca sau alt semn distinctiv;
3. orice alta persoana, care importa un produs in Romania in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;
4. orice alta persoana, care importa un produs din Uniunea Europeana in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul;
5. daca producatorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producator, daca el nu comunica consumatorului prejudiciat, intr-un interval de timp rezonabil, datele de identificare a producatorului sau a persoanei care i-a furnizat produsul; aceasta dispozitie este valabila si pentru un produs importat, in cazul in care produsul nu indica identitatea importatorului prevazut la pct. 3 ori 4, chiar daca este precizat numele producatorului;
b) produs – orice bun mobil, chiar daca acesta este incorporat intr-un alt bun mobil sau imobil; prin produs se intelege si energia electrica;
c) paguba:
1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane;
2. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare de 200**) lei;
3. deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare decat echivalentul in lei a 500 euro;
d) produs cu defecte – produsul care nu ofera siguranta la care persoana este indreptatita sa se astepte, tinandu-se seama de toate imprejurarile, inclusiv de:
1. modul de prezentare a produsului;
2. toate utilizarile previzibile ale produsului;
3. data punerii in circulatie a produsului.
(2) Un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru ca, ulterior, un produs similar perfectionat a fost pus in circulatie.
(3) Prevederile prezentului articol nu impiedica aplicarea dispozitiilor legale referitoare la daunele morale.
___________
**) Valoarea este exprimata in moneda noua, conform Legii numarul 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul II – Conditiile raspunderii producatorilor

Art. 3
In conditiile prezentei legi, producatorul raspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului sau.
Art. 4
Raspunderea producatorului nu este limitata in situatia in care paguba este determinata, cumulativ, de defectul produsului si de actiunea sau omisiunea unei terte persoane. Aceasta dispozitie nu aduce atingere dreptului producatorului de a promova actiuni in justitie impotriva tertului, in conditiile legii.
Art. 5
Daca mai multe persoane sunt raspunzatoare pentru paguba, ele raspund solidar.
Art. 6
Pentru angajarea raspunderii civile a producatorului, persoana prejudiciata trebuie sa faca dovada pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba.
Art. 7
(1) Producatorul este exonerat de raspundere, conform prevederilor prezentei legi, daca dovedeste unul dintre urmatoarele aspecte:
a) nu el este cel care a pus produsul in circulatie;
b) in functie de imprejurari, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus in circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului, din cauze neimputabile lui;
c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic al producatorului si nu a fost fabricat sau distribuit in cadrul activitatii sale profesionale;
d) defectul se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii, impuse prin reglementarile emise de autoritatile competente;
e) nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice existent la momentul punerii in circulatie a produsului nu i-a permis depistarea defectului in cauza;
f) defectul se datoreaza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare furnizate in documentele tehnice care insotesc produsul, demonstrate in baza expertizei tehnice de specialitate.
(2) Producatorul de componente este exonerat de raspundere daca dovedeste ca defectul este imputabil proiectarii gresite a ansamblului in care acesta a fost montat sau instructiunilor date de producatorul produsului destinat consumatorului.
Art. 8
Raspunderea producatorului poate fi limitata sau inlaturata de instanta competenta, in cazul in care paguba este cauzata atat de defectul produsului, cat si de culpa persoanei vatamate ori prejudiciate sau a altei persoane pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.
Art. 9
(1) Aplicarea dispozitiilor prezentei legi nu exclude posibilitatea persoanei vatamate ori prejudiciate de a pretinde despagubiri in temeiul raspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de raspundere, existent la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Societatile de asigurari au drept de regres impotriva producatorului, conform legislatiei in vigoare, pentru sumele platite persoanelor prejudiciate.
Art. 10
Orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de raspundere a producatorului sunt lovite de nulitate absoluta.

Capitolul III – Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor

Art. 11
Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei legi, se prescrie in termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta pagubei, a defectului si a identitatii producatorului, iar actiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusa dupa implinirea a 10 ani de la data la care producatorul a pus produsul respectiv in circulatie.
Art. 12
Actiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenta instantei de judecata in a carei raza teritoriala s-a produs paguba, se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului.

Capitolul IV – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.
Art. 14
Romania va comunica Comisiei Europene textul exact al celor mai importante reglementari legale interne care sunt emise sub incidenta prezentei legi.
Art. 15
Prevederile prezentei legi nu se aplica:
a) pagubelor generate de produsele puse in circulatie anterior datei intrarii in vigoare a acesteia;
b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.
Art. 16
Prezenta lege transpune Directiva nr. 85/374/CEE din 25 iulie 1985 privind raspunderea producatorului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L210 din 7 august 1985, modificata si completata prin Directiva nr. 1.999/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), nr. L141 din 4 iunie 1999.
Art. 17
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 4, art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 3 si art. 14, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
(2) Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 3 si art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 2 se aplica pana la data de 1 ianuarie 2007.
Art. 18
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 42-427 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea 240 din 2004 – Protectia muncii Bucuresti

Legea 240 din 2004

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusCheck Our Feed